de heer Henk Koershuis, Manager HRM

Henk Koershuis, lerend vermogenIn gesprek met HR- en organisatieprofessional Henk Koershuis over zijn visie op het HR Thema lerend vermogen

Dit is een artikel in de rubriek ‘learning by sharing’ van Avantiro Loopbaandiensten. Hiermee proberen wij kennisoverdracht tussen P&O professionals in deze regio te stimuleren.

Een echte leer- en ontwikkelcultuur maakt dat bedrijven duurzaam succesvol zijn!

In hoeverre staat het thema ‘Lerend vermogen’ op de HR kalender volgens jou?

Eén van de belangrijkste redenen voor hoogopgeleid talent, om voor een werkgever te kiezen, blijkt telkens weer de mate waarin groei- en ontwikkelkansen aanwezig zijn.  De crisis echter, die we zo langzaam achter ons laten, heeft managers en aandeelhouders doen focussen op kostenbesparing, efficiëntie & control.  Daarmee is gekozen voor de korte termijn en is mogelijk winst gemaakt. Maar wat is hiervan het lange termijn gevolg? Eén van de belangrijkste gevolgen is dat de leer- en ontwikkelcultuur (deels) om zeep is geholpen. Een echte leer- en ontwikkelcultuur, lerend vermogen, is niet alleen belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor hoog opgeleid talent, het maakt dat bedrijven duurzaam succesvol zijn!

Waarom vind je het zo belangrijk?

Lerend vermogen resulteert in vernieuwing en verbetering van diensten, producten en het voortbrengingsproces, Innovatie! In de snel veranderende wereld, die zich in o.a. technologisch opzicht, exponentieel ontwikkelt, is lerend vermogen een bepalende factor voor duurzaam succes.

En hoe implementeer je ‘’Lerend vermogen’  in je organisatie?

Wil je als organisatie succes boeken én wil je een aantrekkelijk werkgever zijn voor hoogopgeleid talent? Dan doe je er dus meer dan verstandig aan te investeren in het lerend vermogen; vermogen om nieuwe informatie en ervaringen op te doen, deze nieuwe informatie te delen en vanuit verschillende perspectieven te interpreteren om  er vervolgens mee te experimenteren en  goede uitkomsten te verankeren als nieuw dan wel verbeterd product of dienst.

Heb je tips om het ‘lerend vermogen’ van organisaties te vergroten?

  •  Geef medewerkers ruimte en opdracht om relevante kennis, ervaring en informatie op te doen in de eigen organisatie en de keten waarvan deze deel uit maakt. Maar ook in andere ketens waaronder universiteiten, hoge scholen en andersoortige bedrijven;
  • Creëer een “oefenveld” ofwel, rommelruimte. Structureer samenwerkingsgroepen (naast de bestaande structuur), waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en gegenereerd in én tussen afdelingen en organisaties. Geef deze groepen als doel: “lever relevante vernieuwing en/of verbetering van dienst, product of voortbrengingsproces”;
  • Neem afscheid van autoritair leiderschap en ontwikkel leiderschap dat medewerkers faciliteert om autonoom te beslissen, te handelen en te leren;
  • Richt het HR beleid op; individuele leerintentie, communicatieve vaardigheden, feedbackvaardigheden en samenwerkingsvaardigheden;
  • Bouw aan een gezamenlijk, inspirerende missie en visie waaruit blijkt dat structureel leren belangrijk is;
  • Creëer een sfeer van vertrouwen, elimineer zoveel als mogelijk regels, procedures en control. Een mooi en simpel voorbeeld is het afschaffen van (vrije) tijdsregistratie. Mensen nemen vrij als dat kan en zetten een stap extra uit vrije wil;
  • Zoek hulp in je netwerk om het lerend vermogen vast te stellen en te bepalen waar de meest kansrijke ingrepen in jouw organisatie liggen, je kunt jezelf niet aan de haren uit het moeras trekken.