Selma Schlömer, HR Adviseur Eternit

eternit selma-schroderIn gesprek met Selma Schlömer over het thema duurzame inzetbaarheid

Eternit heeft ervoor gekozen om samen met Avantiro Loopbaandiensten een zevental workshops voor leidinggevenden op het gebied van duurzame inzetbaarheid & vitaliteit uit te voeren. Hieronder vertel Selma Schlömer,  HR Adviseur bij Eternit,  over dit thema.

Wat versta jij onder Duurzame Inzetbaarheid?

Voor mij betekent het dat je als werknemer gedurende je arbeidsleven doorlopend over de mogelijkheden en voorwaarden beschikt om in je huidige en toekomstige werk gezond en vitaal kunt blijven functioneren zodat je gezond met pensioen kunt gaan.

 

Hoe belangrijk is dit thema binnen Eternit?

Het Management Team vindt dit thema erg belangrijk. Er vinden dit jaar workshops plaats om het bewustzijn rondom dit thema  bij de leidinggevenden te vergroten. We merken dat dit inmiddels gaat leven. Nu gaan we zien welke casussen zich gaan voordoen in de praktijk. Iedere situatie is namelijk weer anders en vergt een andere aanpak/manier van gesprek voeren. Hoe gaan onze leidinggevenden dit gesprek aan, bijvoorbeeld als het gaat om overgewicht.

En ja, waarom het MT dit belangrijk vindt? Ik heb een aantal jaren geleden binnen Eternit onderzoek gedaan rondom dit thema. De aanleiding voor dit onderzoek was o.a. terugdringing van het ziekteverzuim, de vergrijzing en het opschuiven van de pensioenleeftijd. Uit dit onderzoek en  het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) dat we hebben uitgevoerd bleek  dat onze medewerkers niet zo vitaal en energiek waren als ze dachten dat ze waren. Dit inzicht maakte dat we er samen iets aan wilden doen. En dit was de aanleiding voor interventie op dit gebied.

Belangrijk bij duurzame inzetbaarheid is de rol van leidinggevenden. Zij signaleren het als eerste en zij zijn dan ook de voorlopers in het bespreekbaar maken. Daarvoor hebben ze tools en vaardigheden nodig om dit gesprek op een constructieve manier te kunnen voeren. Hier zat een ontwikkelbehoefte.

Deze aspecten samen met het feit dat men langer door moet werken voordat men met pensioen kan, was voor ons voldoende reden om ermee aan de slag te gaan.

We zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Wel zien we een verschuiving waarbij het belang van de werknemer toeneemt. De baan voor het leven bestaat niet meer, dus is het belangrijk voor de werknemer om ook voor een eventuele toekomstige werkgever inzetbaar te blijven.

Hoe wordt bewustwording gecreëerd?

We bieden de leidinggevende workshops aan waarbij het doel is dat ze  oog krijgen voor dit thema en zien hoe het op dit vlak gaat binnen hun afdeling. Daarnaast worden hun vaardigheden verder ontwikkeld om lastige zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. Uiteraard geven wij ook in ons personeelsblad en andere uitingen aandacht aan duurzame inzetbaarheid.

Wat wenst Eternit er uiteindelijk mee te bereiken?

We streven ernaar dat medewerkers  gaan inzien dat hun inzetbaarheid voor de langere termijn belangrijk is, zowel tijdens als na hun werk. Het langere termijn doel is dat onze medewerkers zich ook nog vitaal voelen wanneer ze met pensioen gaan. Dat laatste is zeker niet onbelangrijk!

Welk element van duurzame inzetbaarheid vind jij zelf het belangrijkste voor de komende jaren?

Het is belangrijk om de ingezette weg te blijven volgen en dit thema continue onder de aandacht te brengen. We willen duurzame inzetbaarheid borgen in ons Performance Managementsysteem, en daar hoort de vraag bij of mensen blijvend op de juiste plek zitten. Ook het inrichten van de functionerings- en beoordelingssystematiek op een dusdanige manier dat competenties per functie helder zijn en besproken kunnen worden. Vervolgens afspraken maken ter verbetering. Ook in die gesprekken zal de duurzame inzetbaarheid van de betreffende medewerker besproken worden. We willen toewerken naar echte inbedding van het thema. En dat is een moeilijke maar belangrijke  taak voor de leidinggevenden.

 Is Eternit bekend met de ESF subsidie die er voor programma’s op dit gebied zijn?

Ja, daar maken we dit jaar ook gebruik van.

Wat zijn de knelpunten waar je tegen aan loopt?

Mogelijke knelpunten zijn onder andere productie specifieke urgentie waardoor deze activiteiten net iets minder belangrijk worden gevonden. Er wordt dan in de praktijk net iets meer voorrang gegeven aan het productieproces dat  op dat  moment directe aandacht vereist.

Het  blijkt  lastig om in de praktijk tijd vrij te maken voor dit thema. Dus is een MT dat hier 100% achter staat ook zeer belangrijk. Op die manier krijgt en behoudt het thema de juiste prioriteit.

eternitWat zou je andere organisaties adviseren als ze met dit thema aan de slag willen gaan?

Het is niet een standaard module die je even inzet. Het is echt maatwerk. Mensen willen gehoord worden, dat er  serieus en oprecht naar ze geluisterd wordt. Hierin is de rol van de leidinggevende medewerkers uiterst belangrijk.  Een vertrouwensband tussen de leidinggevende en de medewerker is een voorwaarde. Het creëren van een veilige sfeer is een belangrijk fundament.

* Joost Luttikhuis, Avantiro Loopbaandiensten januari 2017