Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Avantiro bv

gevestigd te Oldenzaal, Bornsedijk 100
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Eventuele kosten voor accommodatie, zaalhuur en catering, de verblijfskosten van de aanwezigen, de kosten voor eventuele aanvullende ondersteunings-/ studiematerialen en de reis- en verblijfkosten van het Avantiro team. Deze worden afzonderlijk doorbelast.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schielijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeengekomen leveringstermijn is steeds als approximatief en nimmer als fatale einddatum aan te merken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanningen van het Avantiro team worden beïnvloed door externe en/of onvoorziene omstandigheden. Indien dit het geval is, zal Avantiro hierover tijdig met de opdrachtgever in overleg treden.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 7. Vertrouwelijkheid
1. In het kader van de opdracht zal gebruiker alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
2. Gebruiker is gehouden ervoor zorg te dragen dat bij de uitvoering van de opdracht verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien de informatieverstrekker te kennen heeft gegeven hiertegen bezwaar te hebben.
3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van gebruiker aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van gebruiker, waarvan de opdrachtgever kan vermoeden dat deze informatie de marktpositie van gebruiker schaadt dan wel kan schaden.
4. Persoonsgegevens worden op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier verwerkt en zijn uitsluitend bedoeld voor inhoudelijk gebruik. Communicatie over deze gegevens geschiedt uitsluitend in overeenstemming met betrokkenen. Persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische
maatregelen in het kader van de wet op de privacy. Gegevens kunnen op verzoek van de cliënt worden ingezien of eerder worden verwijderd. Een toelichting is de vinden in onze privacyverklaring (zie www.avantiro.nl).
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht.
3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden gebracht.
Artikel 9. Opzegging en annulering
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen, tenzij anders wordt overeengekomen.
2. Opzegging door opdrachtgever leidt enkel tot terugbetaling indien gebruiker niet in staat is om aan haar inspanningsverplichtingen zoals overeengekomen in de overeenkomst te voldoen. Indien opzegging door opdrachtgever leidt tot terugbetaling zal dit enkel zijn voor het deel van het overeengekomen traject dat niet gebruikt is.
3. Indien de gebruiker de overeenkomst opzegt, leidt dit tot terugbetaling van dat deel van het traject dat nog niet gebruikt is.
4. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
5. Voor annuleringen van trainingen/procesbegeleiding gelden de volgende voorwaarden: Bij annulering tot 28 kalenderdagen voor aanvang is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd, binnen 28 tot 8 dagen voor aanvang van de training 50% van de kosten voor de training en bij verschuiving binnen 7 dagen voor aanvang van de
training het volledige bedrag.
6. Wanneer annulering niet of te laat plaats vindt, is Avantiro gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort zijn recht op betaling van alle gemaakte kosten in deze.
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 12. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t / m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en andere voor het uitvoeren van de opdracht te maken noodzakelijke kosten.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten en andere voor het uitvoeren van de opdracht te maken noodzakelijke te maken kosten.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht,
6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van de in 13.1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste €. 5.000,- 15%
– over het meerdere tot €. 10.000,- 10%
– over het meerdere tot €. 20.000,- 8%
– over het meerdere tot €. 50.000,- 5%
– over het meerdere 3%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot het bedrag van het honorarium dat gebruiker voor de werkzaamheden in de opdracht heeft ontvangen.
3. Voor zover de opdracht een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 17. Geschillenbeslechting
De rechter in het woongebied van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.